Nacházíte se: ÚvodO nadaciStatut nadaceStatut Nadace 700 let města Plzně
Dnes je 21.06.2021

Statut Nadace 700 let města Plzně

STATUT NADACE 700 LET MĚSTA PLZNĚ

 

Preambule

Tento Statut upravuje vnitřní záležitosti Nadace 700 let města Plzně (dále jen „Nadace“), se sídlem nám. Republiky 1, Plzeň, IČ 45332657, jejímž zakladatelem je statutární město Plzeň, které nejsou upraveny v zakládací listině Nadace, tj. především podmínky pro poskytování nadačních příspěvků a způsob jednání jejích orgánů.

 

Čl. 1

Zdroje Nadace a její přispěvatelé

 1. Zdroje Nadace jsou tvořeny výnosy nadačního kapitálu, dobrovolnými příspěvky a dary fyzických i právnických osob, dotacemi, výnosy z vlastní činnosti nadace vykonávané v souladu s jejím posláním, finančními přebytky akcí a programů organizovaných nadací či v její prospěch.
 2. Přispěvatelem Nadace může být fyzická i právnická osoba, která chce podporovat činnost nadace v souladu s tímto statutem.
 3. Správní rada Nadace informuje jedenkrát ročně přispěvatele o činnosti a hospodaření Nadace formou výroční zprávy.
 4. Správní rada vydává výroční zprávu v souladu se zákonem, nejpozději však k 30. červnu následujícího kalendářního roku, Součástí výroční zprávy je roční závěrka ověřená auditorem.

 

Čl. 2

Použití prostředků nadace, poskytování nadačních příspěvků

 1. Nadace své poslání plní zejména tím, že poskytuje peněžní příspěvky, věcné dary, uděluje ceny.
 2. prostředků nadace lze použít výhradně k podpoře jejího účelu dle zakládací listiny a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace podle zákona č. 89/202 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Náklady související se správou nadace musí být v účetnictví nadace vedeny odděleně od nadačních příspěvků. Tyto náklady zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku nadace, náklady na propagaci účelu nadace a náklady související s provozem nadace, včetně případných odměn za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady.
 3. O poskytnutí nadačních příspěvků musí být sepsána smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku, v níž bude uveden účel poskytnutí prostředků a podmínky Nadace, jakož i závazek toho, komu jsou prostředky poskytovány, že sjednaný účel jejich poskytnutí a stanovené podmínky v určeném čase splní.
 4. Nadační příspěvek poskytnutý Nadací v souladu s účelem, pro který je Nadace zřízena, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými Nadací ve smlouvě, jinak je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadací.
 5. Nadační příspěvek nelze poskytnout členům orgánů nadace, jejím zaměstnancům a zakladateli.
 6. Nadační příspěvky mohou být poskytnuty pouze těm subjektům, které jsou schopny a ochotny naplnit účel Nadace a splnit podmínky, ke kterým se v dohodě s Nadací zavázaly. tyto příspěvky budou poskytovány všem zájemcům za stejných podmínek. K uspokojování jednotlivých zájemců bude docházet dle finančních možností Nadace.
 7. Nadační příspěvek nelze poskytnout subjektu, jež má vůči zakladateli, jím zřízeným příspěvkovým organizacím či jiným jím založeným právnickým osobám závazky po lhůtě splatnosti.

 

Čl. 3

Orgány Nadace

3.1. Správní rada

 1. Správní rada se při svém jednání a ve své činnosti řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a tímto Statutem.
 2. Správní radu tvoří předseda, místopředseda a další členové.
 3. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k Nadaci v pracovněprávních nebo jiném obdobném vztahu.
 4. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba ji blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu nadace, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu Nadace poskytovány této osobě.
 5. Do působnosti správní rady náleží:
 1. schvalovat rozpočet a jeho změny,
 2. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti hospodaření Nadace,
 3. stanovit konkrétní podmínky pro poskytování nadačních příspěvků včetně určení dokumentů, které je žadatel povinen doložit spolu se žádostí o nadační příspěvek,
 4. s předchozím souhlasem zakladatele rozhodovat o sloučení Nadace s jinou nadací nebo nadačním fondem,
 5. z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu a místopředsedu,
 6. stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a dozorčí rady,
 7. rozhodovat o zvýšení nebo snížení nadačního jmění za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění
 8. jmenovat a odvolávat výkonného ředitele nadace a stanovit výši jeho odměny,
 9. stanovit výši odměňování zaměstnanců Nadace
 10. rozhodovat   zřízení případných poradních orgánů Nadace jako např. čestný výbor složený z významných osobností podporujících činnost Nadace, finanční výbor složený ze sponzorů a organizací finančně ji podporujících, klub přátel nadace apod. V souladu se svým posláním mže správní rada vytvářet stálé či dočasné odborné komise, sekce, pracovní skupiny apod.
 1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Správní radu svolává a její zasedání řídí předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda nebo pověřený člen správní rady.
 2. Pro platnost usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny členů správní rady, Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 3. Členství ve správní radě zaniká
 1. uplynutím funkčního období člena,
 2. úmrtím člena
 3. odvoláním člena, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství, nebo pokud porušil závažným způsobem nebo opakovaně zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění, zakládací listinu nebo statut Nadace,
 4. odstoupením člena.

3.2. Dozorčí rada

1. Dozorčí rada zejména:

 1. vykonává působnost stanovenou občanským zákoníkem,
 2. předkládá nejméně dvakrát ročně zprávu o své činnosti správní radě

2. V souvislosti s výkonem své kontrolní a revizní činnosti je dozorčí rada oprávněna zejména:

 1. nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace,
 2. svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Nadace, pokud tak neučiní předseda správní rady.

3. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.

4. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Dozorčí radu svolává a její zasedání řídí předseda dozorčí rady nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen rady.

5. Dozorčí rada ze svého středu volí předsedu. K platnosti usnesení dozorčí rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny jejích členů.

6. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady nebo osoby, která je oprávněna jednat jako zástupce Nadace.

7. Pro zánik členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o zániku členství ve správní radě.

 

 

Čl. 4

Výkonný ředitel a zaměstnanci Nadace

 1. činnost orgánů Nadace a realizaci úkolů stanovených správní radou nadace zajišťuje výkonný ředitel.
 2. Další pracovníci jsou řízeni výkonným ředitelem.
 3. Výkonný ředitel je oprávněn účastnit se zasedání správní rady s hlasem poradním.
 4. Pracovníci a výkonný ředitel jsou zaměstnanci Nadace. O jejich odměňování rozhoduje správní rada.
 5. O rozsahu plných mocí výkonného ředitele k zastupování Nadace včetně podepisování písemností rozhoduje správní rada.

 

Čl. 5

Nahrazení statutu

Tímto Statutem se nahrazuje původní statut Nadace 700 let města Plzně ze dne 21. listopadu 2011.

 

 

 

 

 

Nadcházející akce

zobrazit vše
03.07. -03.07. Benefiční běh pro Domov - plzeňská hospicová péče
(

Plzeň, okolí Boleveckého rybníka

31.07. -01.08. Dixielandový festival

(

Pořadatel: Pilsner Jazz Band, víc einfo: www.pjb.cz
 

)